Javni poziv za učešće pravnih lica u sprovođenju mera energetske sanacije

Ilustracija

Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Merošina u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ 2023.

 

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Merošina  o raspisivanju Javnog poziva br. 454-628 od 06.10.2023. člana 3. stav 4. Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, koji sprovodi opština Merošina broj 401-00-986/64/2023-06 od 20.07.2023. godine, člana 12. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji („Sl. list grada Niša“, broj 90/23), (u daljem tekstu: Pravilnik), opština Merošina

raspisuje

JAVNI POZIV

za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Merošina

U skladu sa članom 12. Pravilnika raspisuje se Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Merošina (u daljem tekstu: Javni poziv). Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Merošina. Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Merošina za 2023. godinu mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Merošina.

I. PREDMET I KRITERIJUMI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Predmet Javnog poziva  je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

1) Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prolaza toplote):

– U≤ 1.3 W/m2K za ostakljenje prozora i balkonskih vrata;

– U≤ 1.3 W/m2K za profile prozora i balkonskih vrata;

– U≤ 1.6 W/m2K za vrata ka negrejanim prostorima.

2) Postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

Minimalna debljina termičke izolacije na spoljnim zidovima mora iznositi 10 cm, osim ukoliko ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije.

3) Postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

U okviru ove mere moguće je izvršiti i ugradnju i nabavku materijala za toplotnu izolaciju krova ili tavanice iznad grejanog prostora. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, i građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

Minimalna debljina toplotne izolacije krova ili tavanice iznad grejanog prostora mora iznositi 20 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije.

4) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim za porodične kuće.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) koji koristi prirodni gas mora biti 90%. Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i sl

5) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i montažu kotla na biomasu (drvni pelet, briket, sečka).

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

Minimalni stepen korisnosti kotla na biomasu (grejač prostora) (drvni pelet, briket, sečka) mora biti 85%. Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i sl.

6) Ugradnja toplotnih pumpi

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i ugradnju toplotne pumpe: toplotne pumpe vazduh-vazduh; toplotne pumpe vazduh-voda ili toplotne pumpe zemlja-voda (sa horizontalnim kolektorima ili sa geosondama).

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

minimalni SCOP (sezonski koeficijent grejanja) prema izvoru toplotne energije treba da iznosi:
– Vazduh, više od 3,4;

– Zemlja, više od 4,0;

– Voda, više od 4,5.

7) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora

Ova mera se sastoji od (i) ugradnje elektronski regulisanih cirkulatornih pumpi, (ii) zamene i izolacije cevne mreže, (iii) zamene radijatora uključujući termostatske ventile, (iv) opremanje sistema grejanja regulacijom i kontrolnim uređajima (balansnih ventila, razdelnika, regulatora protoka) i, (v) uređaja za merenje toplote, kao što su kalorimetri.

Napomena: Ova mera se može primeniti samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotla ili peći) efikasnijim, iz stava 1, tačka 4) ili 5) ili 6) ovog odeljka.

8) Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

9) Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

10) Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 3.

Za svaku od mera energetske sanacije ograničena su maksimalna ukupna sredstva podsticaja, a krajnji korisnik je dužan da obezbedi razliku do punog iznosa ukupne vrednosti pojedinačnog projekta. Iznos maksimalnih ukupnih sredstava po pojedinačnim merama biće određen u javnom pozivu za krajnje korisnike (domaćinstva).

Krajnji korisnici će imati pravo da se prijave za: „Jednu meru“ ili za „Paket“ koji obuhvata više mera energetske sanacije.

Oblast energetske efikasnosti u zgradarstvu regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnicima.

II. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredni subjekti koji vrše isporuku i ugradnju materijala, opreme i uređaja za energetsku sanaciju putem mera energetske efikasnosti iz poglavlja I i koji ispunjavaju sledeće uslove:

zakonskom zastupniku nije izrečena ni trajna, ni privremena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti u poslednje dve godine;
vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava po osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
privredni subjekt je upisan u registar Agencije za privredne registre, najmanje  2 godine od dana podnošenja prijave;
privredni subjekt nije u stečaju, nesposoban za plaćanje i da nad njim nije pokrenut postupak likvidacije;
privredni subjekt poseduje ateste za materijale i proizvode koje prodaju i ugrađuju;
privredni subjekt ispunjava i druge zakonom predviđene uslove u pogledu prava i obaveza zaposlenih koje su definisane odredbama koje tretiraju bezbednost i zdravlje na radu;
privredni subjekt ima zaposlenog ili na drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije (ovaj uslov se odnosi samo na privredne subjekte koji se prijavljuju za meru iz Odeljka I. stav 1. tačka 9);
privredni subjekt daje garanciju na inverter od minimalno pet godina i na solarne kolektore od minimalno deset godina (ovaj uslov se odnosi samo na privredne subjekte koji se prijavljuju za meru iz Odeljka I. stav 1. tačka 9);
ponuđeni rok važenja ponude građanima iznosti minimum 60 dana;
privredni subjekt je upoznat sa uslovima koje je neophodno da ispunjava tokom realizacije aktivnosti, a koji su javno dostupni na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike  (www.mre.gov.rs), i to:
„Pravilnik o radu na projektu“;
„Okvir za upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta (ESMF)“.
„Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP)“.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt (u daljem tekstu: Prijava) sadrži Prijavni obrazac, Izjavu i Ateste/ Izveštaje o ispitivanju opreme i proizvoda koja mora da ispuni minimalne kriterijume energetske efikasnosti.

Za preduzetnike Prijavu potpisuje lice koje je registrovano za obavljanje delatnosti kao preduzetnik.

Ako je privredni subjekt, tj. podnosilac prijave strano pravno lice, Izjavu potpisuje zakonski zastupnik, odnosno ukoliko ima više zakonskih zastupnika potrebno je da svi potpišu Izjavu.

O svim izmenama podataka podnetim u prijavi do kojih dođe tokom trajanja ovog javnog poziva, privredni subjekat je dužan da u roku od 5 dana obavesti Komisiju za realizaciju mera energetske sanacije (u daljem tekstu: Komisija).

IV. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici http://www.merosina.org.rs ili lično u prostorijama JLS Merošina i sadrži:

Javni poziv,
Prilog 1:Prijava,
Prilog 2: Izjava,
Prilog 3: Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji,
Prilog 4: Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima.

V. MESTO I ROK PODNOŠENjA PRIJAVA

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.

Dokumentacija se dostavlja  u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova – NE OTVARATIˮ. Na poleđini koverte navesti kontakt podatke podnosioca prijave.

Prijave se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom na adresu Cara Lazara 17, 18 252 Merošina.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovana lica se  mogu obratiti na kontakt telefon 018 4892 023 ili elektronsku adresu: e-mail: maja.milosavljevic@merosina.org.rs.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici JLS link https://merosina.org.rs/energetska_efikasnost.

VI. UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA

Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za izbor privrednog subjekta za sprovođenje mera energetske sanacije na osnovu pregleda podnete dokumentacije iz poglavlja III.

U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Komisija može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije u cilju provere ispunjenosti neophodnih uslova za koje se privredni subjekat izjasnio podnetim izjavom.

VII. UTVRĐIVANjE LISTE  PRIVREDNIH SUBJEKATA

Komisija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova i obaveštava podnosioca Prijave.

Na rešenje iz stava 1. ovog poglavlja kojim je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za izbor privrednog subjekta za sprovođenje mera energetske sanacije, podnosilac Prijave ima pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 2. ovog poglavlja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

U slučaju odbijanja prigovora iz stava 2. ovog člana ili ukoliko se ne dostavi odgovor Komisije u roku od 15 dana direktni korisnik ima pravo da podnese prigovor  veću opštine u roku od 8 dana od dana prijema odluke po prigovoru iz stava 2. ovog člana i da o prigovoru obavesti Jedinicu za implementaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ (u daljem tekstu: JIP).

Opštinsko veće je dužno da odluči po prigovorima iz stava 4. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluka opštinskog veća je konačna.

Komisija formira  prvu listu privrednih subjekata koji su na osnovu rešenja iz tačke 1. ispunili uslove iz Javnog poziva i objavljuje je bez odlaganja (ili u roku od jednog dana)  na internet stranici JLS Merošina.

Izmena i dopuna liste iz stava 7. ovog poglavlja se vrši po potrebi, a najduže na svakih 15 dana.

Lista iz stava 7. ovog poglavlja će važiti do završetka projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti privredne subjekte.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra i usluge isključivo od privrednih subjekata navedenih u listi iz stava 7. ovog poglavlja.

U skladu sa članom 17. Pravilnika, Komisija zadržava pravo da, privrednog subjekta koji nije realizovao ugovor sa krajnjim korisnikom u svemu u skladu sa ponudom, isključi sa liste iz stava 9. ovog člana, i to do kraja realizacije projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“.

VIII. POSTUPAK REALIZACIJE

Komisija će obezbediti aktivnu komunikaciju sa JIP i odgovarati na zahteve u smislu obezbeđivanja primene standarda Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ispunjavanju obaveza jedinice lokalne samouprave (gradske opštine) definisanih u sledećim dokumentima:

„Pravilnik o radu na projektu“;
„Plan angažovanja zainteresovanih strana“;
„Plan preuzimanja obaveza iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja (ESCP)“;
„Okvir za upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta (ESMF)“ i
„Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP)“.
Sva dokumenta su dostupna na internet stranici Ministarstva: (https://www.mre.gov.rs).

JIP će obezbediti stručnu i tehničku podršku tokom realizacije projektnih aktivnosti.

Nakon objave prve liste iz stava 7. poglavlja VII Javnog poziva, JLS će započeti postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava) putem javnog poziva.

Nakon utvrđivanja uslova za dodelu sredstava subvencije za pojedinačni projekat krajnjeg korisnika potpisuje se trojni ugovori između JLS, privrednog subjekta i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

JLS će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima, ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu celokupne svoje obaveze i nakon završetka radova.

Broj 454-628

Opština Merošina 6.10. 2023. godine

KOMISIJA

DOKUMENTACIJA

Odluka o raspisivanju javnog poziva za izbor privrednih subjekata

Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Merošina

Prijavni obrazac – prilog 1

Izjava – prilog 2

Inofrmacije o tehničkoh dokumentacijai – prilog 3

ESMP – prilog 4

Žalbeni formular

OVAJ PROJEKAT JE SUFINANASIRAN SREDSTVIMA OPŠTINE MEROŠINA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button