Opština Pantelej u saradnj sa KLER-om aktivno učestvuje u sufinansiranju energetske efikasnosti kuća i stanova – konkurs traje do kraja meseca

Gradska opština Pantelej na svojoj teritoriji u saradnj sa Gradom i KLERO-om i u tekućoj godini aktivno učestvuje u sufinansiranju mera energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova.

Javni poziv traje najkasnije do 31. januara 2024. godine.

Zbog velikog interesovanja građana i povećanog broja zahteva, rok se za dostavu prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2023. godinu produžava, u skladu sa tim menja se tekst u glavi VIII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA i sada glasi:

,,Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.01.2024. godine, od dana objavljivanja na oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs i zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, što je krajnji rok za podnošenje Prijave.
Podnosioci, prijavu za učešće na Javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
Odštampani, popunjeni i potpisani prijavni obrazac dostavlja se u 2 (dva) primerka (jedan original i jedna kopija) zajedeno sa predviđenom pratećom dokumentacijom iz glave VII Javnog poziva, posredno (poštom) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2023. GODINU
– NE OTVARATI -”
 

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte i na adresu:

 

Grad Niš
Gradska uprava za organe Grada i građanska stanja
ul. Nikole Pašića br. 24, Niš
za
-Komisiju za realizaciju mera energetske sanacije-
 

ili neposredno (lično) na šalterima Jedinstvenog upravnog mesta, ul. Nikole Pašića br. 24, Niš.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave može se obratiti na kontakt telefon 018/504-658 ili na e-mail: kler@gu.ni.rs“.

Projekat je sufinanansiran sredstvima opštine Pantelej.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button