ROSU otišao s Jarinja i Brnjaka, Srbi poručili: Idemo kući, ali neka ne misle u Prištini da se nećemo vratiti

Za­vr­še­na je još jed­na kri­za na Ja­ri­nju. Spe­ci­ja­l­ci RO­SU ju­če su oko 14.30 sa­ti, sat i po pre do­go­vo­re­nog ro­ka, po­se­da­li u svo­ja bor­na ko­la i po­sle 13 da­na povukli se s Ja­ri­nja. Ovaj ad­mi­ni­stra­ti­v­ni pre­laz ubr­zo su po­če­li na­pu­šta­ti i Sr­bi ko­ji su ta­ko­đe pro­te­klih 13 da­na pro­te­sto­va­li i upra­vo tra­ži­li da sna­ge RO­SU odu s pre­la­za. Takođe, ROSU je napustio i prelaz Brnjak.

Jarinje
foto: Zoran Šaponjić

Na ivi­ci incidenta

– Mi sad ide­mo ku­ći, ali ne­ka ne mi­sle u Pri­šti­ni da se ne­će­mo vra­ti­ti na Ja­ri­nje ako bu­de tre­ba­lo – re­kli su nam ju­če Sr­bi na­pu­šta­ju­ći Ja­ri­nje.

Ak­ci­ja po­vla­če­nja spe­ci­ja­la­ca RO­SU s Ja­ri­nja, ko­ja je po­če­la ju­če pre se­dam sa­ti uju­tro, oko 13 sa­ti je bi­la na ivi­ci ve­ćeg in­ci­den­ta. Nai­me, u to vre­me, po­što su Sr­bi uklo­ni­li ka­mio­ne i oslo­bo­di­li dru­gu ko­lo­vo­znu tra­ku ma­gi­stra­le od Ja­ri­nja pre­ma Ko­so­v­skoj Mi­tro­vi­ci, spe­ci­ja­l­ci RO­SU su po­se­da­li u svo­ja vo­zi­la i formirali ko­lo­nu. I ka­da se či­ni­lo da će sve pro­ći po re­du, jed­na pa­tro­la, u ko­joj su bi­la tro­ji­ca spe­ci­ja­la­ca, do­šla je do Sr­ba i za­tra­ži­la da uklo­ne ka­mion ko­ji je sta­jao po­red pu­ta i na ko­me je bi­la pa­ro­la „Do­bro do­šli u Za­jed­ni­cu sr­p­skih opština“.

Jarinje
foto: Zoran Šaponjić

Do­šlo je do žu­č­ne ra­spra­ve sa oku­plje­nim gra­đa­ni­ma, ko­ji su po­če­li da skandiraju „Sr­bi­ja, Sr­bi­ja“, svo­jim te­li­ma bra­ne­ći pri­laz ka­mio­nu. U tim trenucima oku­plje­ni gra­đa­ni i spe­ci­ja­l­ci su bu­kval­no bi­li oči u oči i sve je nagoveštavalo da mo­že do­ći do ozbi­lj­ni­jih po­sle­di­ca.

Ivi­ca Dačić o kosovskom premijeru:

Ku­r­ti ra­zo­ča­ra­nje me­đu­na­rod­ne zajednice

l Pred­sed­nik Sku­p­šti­ne Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić sma­tra da je Bri­se­l­ski spo­ra­zum na res­pi­ra­to­ru za­to što ga ni­ko ne pri­me­nju­je osim Srbije.

– Pri­šti­na je že­le­la da izvr­ši jed­nu ge­ne­ral­nu pro­bu, ka­ko da sta­vi no­gu u vra­ta, ka­ko da ide ko­rak po ko­rak i pi­ta­nje je šta mo­že­mo sle­de­će da oče­ku­je­mo. Pro­šlo je osam go­di­na od Bri­se­l­skog sporazuma i ni­šta ni­je spro­ve­de­no, po­se­b­no ono na­j­va­žni­je – ZSO. Sra­mo­t­no je da se oni obra­ća­ju svim stra­na­ma da se smi­re tenzije. Šta je Beo­grad gre­šio u to­me – upi­tao je Da­čić.

On je za Ju­ro­njuz re­kao da je uve­ren da je pre­mi­jer tzv. dr­ža­ve Ko­so­va Alj­bin Ku­r­ti ve­li­ko ra­zo­ča­ra­nje me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, „ko­ja je mo­žda i na­vi­ja­la za nje­ga, sma­tra­ju­ći da je loš Ha­ra­di­naj, ko­ji je uveo ta­k­se“.

De­se­tak mi­nu­ta ka­sni­je ko­lo­na RO­SU vra­ti­la se oko 50 me­ta­ra una­zad i Sr­bi su po­me­ri­li ka­mion još se­dam-osam me­ta­ra od pu­ta, ali je na ka­mio­nu ostao tran­spa­rent. U isto vre­me sti­gao je i he­li­ko­p­ter Kfo­ra, ko­ji je na­d­gle­dao či­ta­vu si­tua­ci­ju. Sve to sa stra­ne po­sma­tra­li su i ame­ri­č­ki i po­lj­ski pri­pa­d­ni­ci Kfo­ra, ko­ji su sa de­se­tak dži­po­va sti­gli na Ja­ri­nje oko de­vet uju­tro.

Jarinje
foto: Zoran Šaponjić

Ina­če, već oko se­dam sa­ti uju­tro Sr­bi su, pre­ma ra­ni­jem do­go­vo­ru s Kfo­rom, oslo­bo­di­li jed­nu ko­lo­vo­znu tra­ku od Ja­ri­nja pre­ma Ko­so­v­skoj Mi­tro­vi­ci. Ta akcija je tra­ja­la sat jer je ma­gi­stra­la bi­la pre­pre­če­na na se­dam-osam me­sta, pa je s pu­ta tre­ba­lo po­me­ri­ti de­se­ti­ne ka­mio­na, šle­pe­ra na­to­va­re­nih pe­skom, teških gra­đe­vin­skih ma­ši­na… Od­blo­ki­ra­nim de­lom pu­ta usko­ro su sti­gli pripadnici Kfo­ra.

Mi­lo­van Drecun:

Jed­nos­tra­ne me­re ne prolaze

l Pred­sed­nik sku­p­štin­skog Od­bo­ra za KiM Mi­lo­van Dre­cun ka­že da pos­ti­g­nu­ti do­go­vor pred­sta­vlja pr­vi ko­rak ka stva­ra­nju uslo­va da se o pro­ble­mu ta­bli­ca i slo­bo­di kre­ta­nja raz­go­va­ra, a ne da se pri­me­nju­ju jed­nos­tra­ne me­re. – Klju­č­no je pi­ta­nje da li će bi­ti produžen rok va­že­nja KS ta­bli­ca. KS ta­bli­ce su si­m­bol pri­su­stva UN. Izbri­še­te li KS ta­bli­ce, pra­k­ti­č­no ste izbri­sa­li pri­su­stvo UN, što su Al­ba­n­ci i hte­li – upo­zo­rio je on za Ku­rir TV.

Sr­bi ispu­ni­li obaveze

Ju­če je na Ja­ri­nju to­kom či­ta­vog da­na bi­lo vi­še sto­ti­na Sr­ba ko­ji su če­ka­li da se po­vu­ku spe­ci­ja­l­ci RO­SU, pa da i oni sa­mi kre­nu ku­ća­ma. Oko 11.30 ča­so­va, ka­da je bi­lo izve­sno da pri­pa­d­ni­ci RO­SU ne na­me­ra­va­ju sko­ro da kre­nu s Jarinja, s ko­man­dan­tom je­di­ni­ce Kfo­ra raz­go­va­rao je Zo­ran To­dić, gradonačelnik Le­po­sa­vi­ća. To­dić je re­kao da su Sr­bi ispu­ni­li sve svo­je oba­ve­ze iz do­go­vo­ra s Kfo­rom i da će oku­plje­ni gra­đa­ni bi­ti spre­m­ni da kre­nu svo­jim kućama kad Ja­ri­nje na­pu­ste spe­ci­ja­l­ci RO­SU.

Sr­bi su vo­zi­la RO­SU ispra­ti­li po­vi­ci­ma: „Sr­bi­ja, Sr­bi­ja!“

Nakon Jarinja, ROSU je svoje pripadnike povukao i sa Brnjaka.

Izvor: Kurir.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button